GGA Kampina en Oisterwijkse vennen

Bij de inrichting van het landelijk gebied komen alle grote vraagstukken en transities van het moment samen. Van voedsel en natuur tot water en woningbouw. Dat geldt ook in het gebied rond Kampina en de Oisterwijkse vennen. Als morgenmakers helpen we in dit proces om iedereen goed te betrekken.

_in opdracht van: Mlg
_waar: Oisterwijk, Boxtel, Oirschot en Tilburg
_wanneer: lopend
_met: Verhoeven | de Ruijter, Provincie Noord-Brabant e.v.a.

met collega’s rond de kaart

In de gebiedsgerichte aanpak werken vier gemeenten, het waterschap, de land- en tuinbouworganisatie en verschillende natuurorganisaties samen. In overleggen zit dan steeds iemand vanuit elke organisatie aan tafel. Maar weten de collega’s van andere afdelingen in die organisatie wel genoeg over het proces? En wat kunnen zij inbrengen vanuit hun achtergrond?

Om iedereen beter te betrekken organiseerden we een brede meedenkbijeenkomst. Daarbij gingen we samen rond de kaart van het gebied. Wat weet je dat er speelt vanuit jouw achtergrond? Hoe sluit dit proces aan bij jouw werk?

In de GGA (Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak) wordt gebiedsgericht gewerkt aan water- en natuurdoelen, aan goed landbouwperspectief en en in samenhang met andere opgaven zoals stikstofreductie, energietransitie en klimaat. Het gebied rondom Natura-2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen is één van de 17 gebieden waar de provincie Noord-Brabant een GGA uitvoert.

Dynamisch en complex

MLG Gebiedsontwikkeling begeleidt dit proces waarbij alle gebiedspartners (zowel overheid als belangenorganisaties) zijn aangehaakt. Het doel is om tot een gebiedsvisie te komen die toekomstperspectief biedt voor alle betrokkenen. Dat is op zich al een uitdagende puzzel, maar extra uitdagend omdat de wereld niet stil staat.

Strategie, participatie, communicatie

Als morgenmakers denken we mee over de inrichting van het proces, en hoe we alle betrokkenen er blijvend bij kunnen betrekken. We schakelen steeds op het gebeid van strategie, participatie en communicatie. Hoe maken we visie waar iedereen zich in herkent en waar iedereen aan mee wil werken in de uitvoering, niet omdat het moet maar omdat het eigen is?

We geven vorm aan participatie, daarbij gaat het niet alleen over bewoners en ondernemers in het gebied, maar ook om de samenwerking tussen organisaties, en de medewerkers binnen de organisaties. We geven praktisch vorm aan bijeenkomsten en zoeken de samenhang tussen wat er in andere projecten in het gebied wordt opgehaald en hoe dat past in de grote beweging.

Belangrijk – in alles – is communicatie, zowel tussen de mensen die al betrokken zijn, als met mensen die je graag wilt betrekken. Voor dat laatste ondersteunen we de communicatiemedewerker, onder meer in het organiseren van een online bijeenkomst. Voor het eerste zoeken we naar manieren om inzichtelijk te maken wat er gebeurt en hoe dat samenhangt, bijvoorbeeld in interactieve voortgangskaarten.

 

Gebiedsweb

De gebiedsgerichte aanpak gaat niet over een enkel onderwerp of doel, maar juist om het combineren van vele thema’s en doelstellingen. Dat vraagt integraal denken: steeds bekijken wat voor effect een maatregel of plan heeft op alle aspecten van de omgeving, steeds zoeken naar kansen die we kunnen koppelen en naar initiatieven die meerdere doelen tegelijk vooruit helpen. Binnen het gebiedsproces voor Kampina en Oisterwijkse vennen zijn acht uitgangspunten opgesteld, elk gekoppeld aan een thema (zoals het watersysteem, recreatie of natuur).

Om alle partijen te helpen om integraal te denken, hebben we een Gebiedsweb ontwikkeld. Op deze schijf geef je aan op welke van de acht uitgangspunten een plan of project bijdraagt, en in welke mate. Het is een gespreksmiddel en helpt bij het zoeken naar extra kansen binnen een project. Bovendien maak je samen inzichtelijk waar aan gewerkt wordt, en welke doelen nog aandacht vragen. De eerste versie van het Gebiedsweb wordt nu gebruikt in overleggen met partners om diverse projecten te bespreken.